October 2023 Newsletter

09.10.2023

Norwegian version below


Dear geothermal enthusiasts!

The geothermal year 2023 is not yet over! With Autumn approaching, we have joined forces with GCE Node and NTVA. We welcome you to a national webinar on the role of geothermal energy in a renewable energy system on 19 October at 14:00-16:00.

Register here (registration).

In this seminar, you will learn more about what geothermal heating is, which technologies and opportunities exist in Norway. We will also talk about the heating and cooling needs we have in our country, and how we can use the electrical energy better when we combine it with heat pumps and geothermal heating. We conclude with an analysis of the government's action plan for ENØK. Here, geothermal heat is mentioned twice - not as a source of energy, but rather in connection with additional insulation and replacement of windows to prevent heat loss.

We still have a way to go in terms of understanding, so join us 😊 2024 will also be a geothermal year.

Name change

The former CGER (Center for Geothermal Energy Research) has now changed its name to GEAN (Geothermal Energy Association of Norway). We are not run as a centre, nor do we carry out research ourselves; it is carried out by NORCE, UiB, Sintef, NTNU, IFE and others. We free up this space - also in name.

Purpose

We an interest association consisting of industry partners and academic partners. We are run as a project in NORCE. The purpose is to collaborate on developing good research and development projects in geothermal/geothermal/rock heat to utilize the thermal energy. We create and share knowledge, we get to know each other. We see enormous market potential ahead of us. This can be triggered if we are able to communicate what roles geothermal energy can play in the future.

GEAN will be a joint meeting place with a website, newsletter, national network meetings, the international GeoEnergy conference every two years - an active participant and communicator of knowledge. This year we have so far held four events and participated in Arendalsuka.


Geothermal technologies make it possible to harvest local thermal energy from the ground - if needed. It can be used directly or combined with heat pumps for heating and cooling needs. In this way, large amounts of electrical energy can be freed up for other purposes in the decarbonisation of society. You shield the consumer from the most extreme price fluctuations, and you 'take one for the team' - in other words, you give society the opportunity to create more valuable services from the energy you do not use - this without reducing comfort. In addition, demand is reduced during the busiest hours, which in turn results in a lower electricity price for everyone, all other things being equal. This is how the marginal price model for determining the electric energy price has been put together. The geothermal heat is space-efficient, and furthermore – the same areas can be used for other purposes. This is how you avoid territorial conflicts that we see in all other energy production. When it is also local, we are spared major natural interventions. In this light, what is this energy source really worth?

We also have a seminar in Trondheim on 30 November - again this time together with NTVA and GCE Node.

Registration here.

Welcome to the seminar later in the autumn!


For GEAN's board - best regards,

Anders Nermoen

Senior researcher NORCE

Head of GEAN


Kjære alle entusiaster for bruken av varmen fra bakken!

Bergvarmeåret 2023 er ennå ikke ved veis ende. Nå, når høsten er i anmarsj, har vi slått våre klinker sammen med GCE Node og NTVA. Vi ønsker velkommen til et nasjonalt webinar om bergvarmens rolle i et fornybarbasert energisystem den 19 oktober kl 14:00-16:00.

Meld deg på her (påmelding).

I dette seminaret kan man lære mer om hva bergvarme er, hvilke teknologier og muligheter som fins i Norge. Vi vil også snakke om hvilke varme- og kjølebehov vi har i vårt land, og hvordan vi kan anvende den elektriske energien bedre når vi kombinerer den med varmepumper og geovarme. Vi avslutter med en analyse av regjeringens handlingsplan for ENØK. Her er bergvarme nevnt to ganger - ikke som en kilde til energi, men heller i sammenheng med etterisolering og utbytting av vinduer for å hindre varmetap.

Vi har fortsatt en vei å gå med hensyn på forståelse, så bli med 😊 2024 blir også et bergvarmeår.

Navnebytte

Tidligere CGER (Center for Geothermal Energy Research) har nå gjennomført navnebyttet til GEAN (Geothermal Energy Association of Norway). Vi drives ikke som et senter, ei heller gjennomfører vi forskning selv; den utføres av NORCE, UiB, Sintef, NTNU, IFE, og andre. Vi frigjør dette rommet – også i navnet.

Hensikt

Vi en interesseforening bestående av industripartnere og akademiske partnere. Vi drives som et prosjekt i NORCE. Hensikten er å samarbeide om å utvikle gode forskings og utviklingsprosjekt innen geotermi/geovarme/bergvarme for å nyttiggjøre den termiske energien. Vi skaper og deler kunnskap, vi lærer hverandre å kjenne. Vi ser et enormt markedspotensial foran oss. Dette kan utløses dersom vi klarer formidle hvilke roller bergvarmen kan spille fremover.

GEAN skal være en felles møteplass med hjemmeside, nyhetsbrev, nasjonale nettverksmøter, den internasjonale GeoEnergy-konferansen hvert andre år – en aktiv deltaker og formidler av kunnskap. I år har vi så langt hatt fire arrangement og deltatt på Arendalsuka (opptak).

Bergvarmeteknologier muliggjør uthøsting av lokal termisk energi fra bakken – ved behov. Den kan brukes direkte eller kombineres med varmepumper til varme og kjølebehov. Slik kan man fristille store mengder elektrisk energi til andre formål i avkarboniseringen av samfunnet. Man skjermer forbrukeren for de mest ekstreme prisfluktuasjonene, og man 'tar en for laget' – altså man gir samfunnet mulighet til å skape mer verdifulle tjenester av den energien man ikke bruker – dette uten å redusere komforten. I tillegg reduseres behovet i de mest pressede timene som igjen gir en lavere elektrisitetspris til alle, alt ellers likt. Slik er marginalprismodellen for fastsetting av elektrisk energipris satt sammen. Bergvarmen er arealeffektiv, og videre – de samme arealene kan brukes til andre formål. Slik unngår man arealkonflikter vi ser i all annen energiproduksjon. Når den i tillegg er lokal spares vi for store naturinngrep. I dette lyset, hva er denne energikilden egentlig verdt?

Vi har også et seminar i Trondheim den 30. november – også denne gangen sammen med NTVA og GCE Node.

Påmelding her.

Vel møtt på seminar utover høsten!


For GEANs styre – beste hilsener,

Anders Nermoen

Seniorforsker NORCE

Leder av GEAN